444 27 39

SINAV KOLEJİ

Türkçe Edebiyat Bölümü

Türkçe Edebiyat Bölümü olarak amaçlarımız;

 • Ana dilini en doğru biçimde kullanabilen,
 • Okuduğunu ve dinlediğini anlayan,
 • Yorumlayabilen, eleştirip sorgulayabilen,
 • Duygu ve düşüncelerini doğru ve yeterli biçimde anlatabilen,
 • Değer ölçüleri sağlıklı, beğenisi ve düşünsel düzeyi yükselmiş,
 • Türk ulusunun milli ve manevi değerlerini taşıyan,
 • Hoşgörülü, yurt ve dünya gerçekleri karşısında düşünce üretebilen,
 • Olaylar ve eserler konusunda eleştirel tavrı olan bireyler yetiştirmektir.

Matematik Bölümü

Matematik dersleri eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin aktif olarak rol aldığı; öğretmenin rehberlik ettiği bir anlayış çerçevesinde işlenmektedir. Öğrencilerimizin soyut düşünme becerilerini ve sayısal zekalarını geliştiren, öğrettiklerini güncel hayatta kullanabilme yetisi sağlayan teknik ve materyaller ile görsel sunumlarla zenginleştirilmiş bir sınıf ortamında ders işlenmektedir.

Matematik Bölümü olarak amaçlarımız;

 • Gelişen modern teknolojinin gereği düşünülerek, öğrencilerin değişimlere ayak uydurabilecek ve katkı sağlayacak tarzda yetişmelerini sağlamaktır,
 • Derslerde formül ve bağıntıların mantığı ile bu mantığa uygun düşünce yeteneği geliştirilmesi hedeflenmekte, sebep-sonuç ilişkileri üzerinde durulmaktadır,
 • Öğrencilerin matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecek düzeye getirmektir,
 • Matematik ile geometri konularının işlenmesinde; analiz ve sentez aşamalarına önem verilerek öğrencilerin algılama, kavrama, değerlendirme ve doğru karar verme güçleri geliştirilmektedir.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler, ‘’sosyal’’ olan her şeyi kapsayan çevremizdeki olayların bir bütünüdür.İnsanların birbiri ile olan ilişkileri ve birbirleri ile yaşadıkları,paylaştıkları her şeydir.Sosyal Bilgiler dersi,demokratik bir Türkiye için bilinçli vatandaşlar yetiştirebilme düşüncesidir. Okulumuzda Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde ‘’yakından uzağa,basitten karmaşığa,somuttan soyuta’’ doğru bir yok izlenerek çocuğun görüş,düşünüş ufku derece derece genişletiliyor.

Ders konuları işlenirken güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösteriliyor. Özellikle belirli gün ve haftaları kutlama günlerinde,yaşanan çeşitli doğal ve toplumsal olaylarla ders konuları arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanıyor.Öğrencilerimizin çoğunun zihinsel olarak somut işlemler döneminde olduğu dikkate alınarak,öğrenme-öğretme ortamında sunulacak olguların yakın çevresinden ve gerçek yaşamdan seçilmesine dikkat edilmektedir. Bir örnek olaydan yada öyküden hareketle, değerler açıklanır ve öğrencilerin analiz ve sentez yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin zaman ve kronoloji algılama, mekanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ve sosyal katılım gibi sosyal bilgiler dersi becerilerini kazanmaları üzerinde titizlikle durulmaktadır.

Fen Bilimleri Bölümü

Fen Bilimleri Bölümü olarak amaçlarımız;

 • Laboratuvar çalışmaları ile bilen, sorgulayan, yorumlayan ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin bilimsel sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları anlamada gözlem, inceleme, deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilmelerini sağlamak,
 • Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilme, yorumlayabilmelerini sağlamak,
 • Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini sağlamak,
 • Fen bilimlerine ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilmeleri amacı ile eğitim - öğretim verilmektedir.
 • Yabancı Dil Eğitimi

  Sınav Koleji, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları yabancı dil eğitimini en üst düzeyde almaktadırlar.

  Okulumuzda dil eğitimi deneyimli öğretmenler tarafından İngilizce,Almanca ve Fransızca olarak sürdürülmektedir.

  Drama Dersi

  İnsanların yaşam durumlarını, tasarımlarını, tiyatral süreçler içinde, eyleme dönüştürdüğü bir yoldur drama. Tüm drama yaşantıları eğitseldir, eğitimle ilgilidir. Başta yaratıcılık olmak üzere, kendini tanıma, iletişim becerilerini artırma, demokratik tutum ve davranış geliştirme, empati becerisini, dil ve sözel ifade becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu hedefler doğrultusunda okulumuzda drama dersleri anasınıflarından başlayarak sekizinci sınıflara kadar her sınıf düzeyinde belirli bir program dahilinde yürütülmektedir.

  Anasınıfı öğrencilerimizle, özellikle sanatsal etkinliklerini yapmalarına yardımcı olacak, onları cesaretlendirecek, var olan meraklarını pekiştirecek ve yaratıcılıklarını geliştirecek oyun-drama çalışmaları yürütülmektedir.

  Birinci kademede öğrencilerimize çeşitli problem durumları canlandırılarak oyunlarla verilmekte, metin odaklı sorun çözme uygulamaları ile yaratıcı düşünme, eleştirel bakış açısı geliştirme ve yorum yapma becerilerinin gelişmesi sağlanmakta, ayrıca çocuklarımızın yaratıcılıklarının ön plana çıkarılmasını sağlayacak, grup bilincini oluşturacak ve iletişim becerilerini geliştirecek çalışmalar yaratıcı drama teknik ve yöntemleriyle yürütülmektedir. İkinci kademe öğrencilerimizle yaratıcı drama derslerinde okuma-anlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmakta olup, metin inceleme, yorum geliştirme, eleştirel düşünme ve kendini iyi ifade edebilme, sınav kaygısı ile baş edebilme yetisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin işleniş amacı; dinin temel kavramları olan “inanç, ibadet, ahlak” üçlüsünü kavratmak, Hurafe ve batıl inanışlardan uzak, gerçek dini öğretmek, öğrencilerimizi doğruluk, dürüstlük, empati, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, özen gösterme gibi temel insani değerlere ulaştırmak, bütün insanlara renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit davranmanın gerekliliğini benimsetmek, evrensel değerlere bağlı, özgür düşünceli, gelecek nesillere köprü olacak nesiller yetiştirmektir.

  Görsel Sanatlar Bölümü

  Görsel Sanatlar Bölümü olarak amaçlarımız;

  • MEB’in amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili teknik ve teorik bilgileri ve becerileri kazandırma,
  • Estetik ve sanatsal duyarlılığını ve yaratıcılığını geliştirme,
  • Sanatı duygu ve düşüncelerini anlatmada görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada yeterli bilgileri kazandırma,
  • Sanatı duygu ve düşüncelerini anlatmada görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada yeterli bilgileri kazandırma,
  • Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkmasında kendi özgüvenlerini geliştirme ve bireysel farklılıklarını geliştirme,
  • Sanat eserlerine ve sanatçılara olan ilgilerini geliştirme,
  • Hayal güçlerini geliştirme,
  • Farklı teknik ve malzemelerle çalışabilmek amaçlarımız arasındadır.

  Müzik Bölümü

  Okulumuzda, öğrencilerimizin müzik yeteneği fark edilerek geliştirilmek ve keşfedilmek üzere çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. Müzik atölyemizde piyano, org, çeşitli ritm çalgıları bulunmaktadır. Öğrencilerin milli müzik kültüründen eserleri, Türk bestecileri ve eserlerini, batı müziği bestecilerini ve eserlerini dinleyip, okuyabileceği panolar ve müzik dinletileri yapılmaktadır. Müziğe olan duyarlılığı ve çalışma isteği yüksek olan öğrencilerle yabancı dil koroları ve çok sesli korolar kurulmaktadır. Bu çalışmalar özel gün ve haftalarda sergilenmektedir. Temelde, öğrencilerin müziksel işitmelerini ve ritm algılarını geliştirmeyi, seslerini doğru kullanmayı ve çalgı çalmayı öğretmeyi hedefleyen bir sistem uygulanmaktadır.